TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
LED MA TRẬN (MATRIX QUANG BÁO)
Card điều khiển X Show X-3S
280,000 VNĐChi tiết
Card điều khiển HD (thanh lý hàng tồn)
200,000 VNĐChi tiết
Hiện còn mỗi loại 1 cái duy nhất. thanh lý giá rẻ: - HD- N (đơn sắc: 128*512) - HD - M3 (đơn sắc: 64*768) - HD - Q (đơn sắc: 64*1024) giá thanh lý: 200.000 VND/ cái. Lấy nguyên bộ 3 cái: 450.000 VND.
Card điều khiển HD E40
650,000 VNĐChi tiết
Đơn sắc: 64*2048, Hai màu: 64*1024. Giao tiếp: USB + LAN.
Card điều khiển HD Q40
450,000 VNĐChi tiết
Đơn sắc: 64*512, Hai màu: 64*256. Giao tiếp: cổng USB. (lấy card có gắn thêm cảm biến nhiệt độ thì + 100.000 VND)
Card điều khiển BX-5E3
1,900,000 VNĐChi tiết
Đơn sắc/ Hai màu: 8192*128, 4096*256, 2048*512. Giao tiếp cổng LAN+COMP+USB, kèm Hub 16.
Card điều khiển BX-5M4
1,400,000 VNĐChi tiết
Đơn sắc: 2048*64,1024*128,672*192,512*256. Hai màu: 1024*64,512*128,336*192,256*256. Giao tiếp cổng LAN+USB, kèm Hub 16.
Card điều khiển BX-5U3
750,000 VNĐChi tiết
Đơn sắc: 3200*32, 2048*64,1344*96,1024*128. Hai màu: 2048*32,1024*64,672*96,512*128. Giao tiếp cổng COMP+USB, kèm Hub 8.
Card điều khiển BX-5A2
480,000 VNĐChi tiết
Đơn sắc: 3200*16, 2048*32, 1344*48, 1024*64 Hai màu: 2048*16, 1024*32, 672*48, 512*64